Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki korzystania z Narzędzia PostVue w relacjach B2B

I. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy (zwroty) pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:

 1. Regulamin – treść niniejszych ogólnych warunków korzystania z Narzędzia Postvue (zawierania Umowy abonenckiej).
 2. B2B – (ang. business-to-business) transakcje pomiędzy przedsiębiorcami (nie konsumentami);
 3. Usługodawca – Michał Klocek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PostVue.pl Michał Klocek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 7352862678, REGON: 361411189, adres: ul. Pod Brzegiem 1A, 34­-400 Nowy Targ (Rzeczpospolita Polska), e-mail: kontakt@postvue.pl, tel.: +48 728 167 467.
 4. Usługobiorca/Użytkownik – Przedsiębiorca, który zawiera Umowę abonencką z Usługodawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 [1] Kodeksu cywilnego).
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Celem uniknięcia naruszeń Regulaminu (niedozwolonego wykorzystywania Narzędzia PostVue) – przez jednego Przedsiębiorcę (dalej zwany również jako: Przedsiębiorca) rozumiemy również spółkę powiązaną lub spółkę dominującą/zależną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także przedsiębiorstwa powiązane albo partnerskie w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
 7. Narzędzie PostVue – platforma udostępniana Usługobiorcy na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy abonenckiej, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie przy uwzględnieniu warunków wybranego przez Usługobiorcę Pakietu dotyczącego Narzędzia PostVue oraz informacji o Narzędziu PostVue znajdujących się na stronie www.postvue.pl, za pośrednictwem którego Usługobiorca może wyszukać i wyświetlić treści pochodzące z dostępnych publicznie treści udostępnianych w ramach kont użytkowników (w tym osób trzecich) portali społecznościowych, dostępnych w ramach platformy, oraz stron internetowych Usługobiorcy lub podmiotów trzecich w serwisie internetowym (stronie internetowej) Usługobiorcy, przy czym Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z Narzędzia PostVue zgodnie warunkami określonymi przez Usługodawcę na stronie www.postvue.pl oraz w niniejszym Regulaminie, przepisami prawa, warunkami korzystania z treści pochodzących z portali społecznościowych (określonymi m.in. w regulaminach tych portali społecznościowych, w tym w zakresie ograniczeń związanych z udostępnianiem danej treści), oraz warunkami korzystania z treści pochodzących ze stron internetowych (określonymi m.in. na tych stronach internetowych), w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich (m.in. praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, w szczególności w zakresie wykraczającym poza zakres dozwolonego użytku, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych osób trzecich, czy prawa do wizerunku). Platforma pozwala Usługobiorcy na udostępnianie treści na indywidualne żądanie Usługobiorcy – przez wyświetlanie treści pochodzących z publicznie dostępnych treści, dostępnych w ramach Narzędzia PostVue portali społecznościowych, z wybranych przez Usługobiorcę publicznych kont społecznościowych oraz stron internetowych (obsługujących wyłącznie w format standardu kanału informacyjnego: RSS/Atom[standard]); jak i również wyświetlenie strony o określonym adresie URL – z serwisu internetowego z którego pochodzi dana treści – związku z wyświetleniem ww. treści. Przedstawiony powyżej mechanizm pozwala, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej („API” – apllication programming interface) i współpracujących z nimi narzędzi programowych do transmisji danych z portali społecznościowych (oraz stron internetowych) do serwisu internetowego (strony internetowej) Usługobiorcy i wyświetlania tych danych w serwisie internetowym Usługobiorcy. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, iż Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wyłącznie narzędzie PostVue, natomiast sposób jego wykorzystania, w tym zarządzania treścią, zależy wyłącznie od Usługobiorcy, który jest zobowiązany wykorzystywać Narzędzie PostVue zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa (w tym praw własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych, ochrony danych osobowych) oraz zgodnie z warunkami (regulaminami) korzystania z portali społecznościowych, dostępnych w ramach platformy oraz stron internetowych, z których pochodzą Źródła danych.
 8. Pakiet – wersja Narzędzia PostVue pozwalająca na korzystanie z niego zgodnie z warunkami danego Pakietu; warunki danego pakietu zostały określone na stronie internetowej www.postvue.pl.
 9. Abonament/Umowa Abonencka – umowa zawierana pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, której przedmiotem jest Narzędzie PostVue, o warunkach szczegółowo opisanych w treści Regulaminu przy uwzględnieniu warunków wybranego przez Usługobiorcę Pakietu dotyczącego Narzędzia Postvue.
 10. Serwis internetowy – strona internetowa pod adresem www.postvue.pl za pośrednictwem której osoba zainteresowana Narzędziem PostVue może złożyć na nie zamówienie (ofertę zawarcia umowy abonenckiej).
 11. Portale Społecznościowe – serwisy internetowe, tj. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, z których pochodzą publicznie dostępne treści, które mogą być wyświetlane poprzez wykorzystanie Narzędzia PostVue.
 12. Źródło danych – jednostkowy profil/fan page na portalu społecznościowym albo strona www. obsługująca format standardu kanału informacyjnego: RSS/Atom[standard].
 13. Jednostanowiskowy (jedno stanowisko) – rozumie się przez to możliwość korzystania z Narzędzia PostVue wyłącznie przez jedną osobę fizyczną na różnych urządzeniach (m.in.: komputer, smartphone, tablet), które są przypisane wyłącznie do tej osoby fizycznej w ramach przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy przez okres trwania danego Pakietu PostVue.
 14. Jednostanowiskowy i jednorazowy Pakiet PREMIUM Narzędzia PostVue dla Przedsiębiorcy – darmowa i limitowana czasowo wersja Pakietu PostVue, która może być wykorzystana tylko jeden raz przez jednego Przedsiębiorcę na jednym stanowisku przez okres trwania wyżej opisanego Pakietu PostVue. Celem uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż po zawarciu umowy abonenckiej na darmowy okres próbny ww. Pakietu Narzędzia PostVue nie jest dopuszczalne ponowne (kolejne) zawarcie umowy abonenckiej przez Przedsiębiorcę na jednostanowiskowy i jednorazowy Pakiet Premium Narzędzia PostVue dla Przedsiębiorcy, a zawarcie takiej umowy (ponownej/kolejnej) przez Przedsiębiorcę (jednego Przedsiębiorcę) m.in. w sposób wprowadzający w błąd Usługodawcę lub w inny sposób – stanowić będzie naruszenie niniejszego Regulaminu, które podlega sankcjom przewidzianym w Regulaminie oraz w przepisach prawa.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów abonenckich, w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość – tj. Serwisu internetowego, dostępnego pod adresem panel.postvue.pl, co do których wyłącznym akceptowanym sposobem płatności jest zapłata w złotych polskich (PLN), chyba że dana usługa będzie nieodpłatna albo że Strony postanowią inaczej. W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość niż wskazanego w zdaniu poprzedzającym, w zakresie nieuregulowanym przez Strony takiej umowy stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy abonenckiej Narzędzia PostVue następuje w następujący sposób:
  1. podmiot zainteresowany Narzędziem PostVue zakłada konto za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem panel.postvue.pl (rejestracja), podając w szczególności następujące dane:
   1. e-mail
   2. hasło
  2. podmiot zainteresowany Narzędziem PostVue akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych;
  3. wskutek czynności określonych w lit. „a” i „b” dochodzi do zawarcia umowy abonenckiej – aktywowany, jest jednostanowiskowy i jednorazowy dla Przedsiębiorcy Pakiet PREMIUM Narzędzia PostVue na darmowy okres próbny, tj. okres 3 (trzech) miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy abonenckiej, chyba że Strony indywidualnie postanowią inaczej;
  4. po upływie darmowego okresu próbnego, o którym mowa w lit. „c” powyżej:
   1. Usługobiorca może korzystać z Pakietu FREE Narzędzia PostVue (z uwzględnieniem stosownych ograniczeń wynikających z tego pakietu – m.in. w przypadku większej ilości Źródeł danych, z których uprzednio Usługobiorca korzystał w ramach darmowego okresu próbnego, konieczna jest redukcja Źródeł danych do ilości określonej warunkami Pakietu FREE w terminie do ostatniego dnia okresu próbnego);
   2. Usługobiorca może zawrzeć umowę płatnego Pakietu Narzędzia PostVue (Usługobiorca może korzystać z posiadanego dotychczas zasobu zgromadzonych Źródeł danych w ramach darmowego okresu próbnego, przy czym możliwe jest to jedynie w przypadku zawarcia umowy płatnego Pakietu PostVue w terminie czternastu dni od daty zakończenia darmowego okresu próbnego; po tym terminie przywrócenie zgromadzonych Źródeł danych, o ile będzie możliwe, zostanie odrębnie wycenione). W przypadku zawarcia umowy płatnego abonamentu Usługobiorca zobowiązany jest do uprzedniego podania danych wskazanych w formularzu zamówienia, tj. pełna nazwa i adres firmy wraz z numerem NIP oraz zaakceptowania warunków Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych;
   3. w przypadku nieograniczenia ilości Źródeł do ilości określonej warunkami Pakietu FREE, o czym mowa w lit. „a” powyżej, oraz w przypadku nie zawarcia umowy płatnego pakietu Narzędzia PostVue – Narzędzie PostVue zostaje zablokowane (Usługobiorca nie może korzystać z funkcjonalności Narzędzia PostVue)
  5. informacje o zakończeniu darmowego okresu próbnego lub przekroczeniu dozwolonej Pakietem FREE ilości Źródeł danych, wraz z innymi informacjami dotyczącymi danego Pakietu Narzędzia PostVue będą widoczne w panelu Narzędzia PostVue, tj. panel.postvue.pl. Informacje te mogą być przekazywane Usługobiorcy e-mailowo.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Osoba zainteresowana Narzędziem PostVue może składać zamówienia (ofertę zawarcia umowy abonenckiej) za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.postvue.pl, określając Pakiet Usługi, którym jest zainteresowana. Podczas składania zamówienia wybiera ona również sposób zapłaty za zamówienie.
 5. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w niniejszym Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny), oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Celem uniknięcia wątpliwości powyższe dotyczy wyłącznie Serwisu internetowego, a nie treści podmiotów trzecich (w tym treści Usługodawcy) udostępnianych poprzez Narzędzie PostVue.
 6. Informacje podane na stronach internetowych w Serwisie internetowym, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Usługobiorcy, jak i osoby zainteresowane Narzędziem PostVue, mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie Serwisu internetowego pod linkiem https://www.postvue.pl/regulamin/, oraz sporządzić jego wydruk. Podmioty te mogą również wysłać do Usługodawcy wiadomość elektroniczną, na adres e-mail wskazany w rozdziale I pkt 2, z prośbą o przesłanie Regulaminu na ich adres e-mail.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w warunkach Pakietów na warunkach opisanych w Regulaminie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej Serwisu internetowego, podając termin zakończenia akcji promocyjnej.
 9. Informacja o warunkach Pakietu (Usługi w ramach danego Pakietu) w Serwisie internetowym ma charakter wiążący od momentu zaakceptowania przez Usługodawcę oferty złożonej przez zainteresowany podmiot.
 10. Usługodawca wystawia Usługobiorcy fakturę VAT.
 11. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony Pakiet Narzędzia PostVue (za dany abonament).Po dokonanym przez osobę zainteresowaną wyborze sposobu płatności za dany Pakiet, zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem przez niego zamówienia (złożenia oferty zawarcia umowy abonenckiej). Powyższe nie dotyczy Pakietu Usługi, który podlegać będzie odrębnej wycenie oraz Pakietu Usługi udostępnianego nieodpłatnie (darmowego okresu próbnego).
 12. Z Narzędzia PostVue, w ramach danego Pakietu, Usługobiorca będzie mógł korzystać za pośrednictwem panelu PostVue pod adresem: panel.postvue.pl
 13. Na podstawie zawartej umowy na odległość Strony są zobowiązane do świadczenia wzajemnego
  w następujący sposób: świadczenie Usługodawcy polega na udostępnieniu Usługobiorcy panelu PostVue zgodnie z warunkami danego Pakietu, natomiast świadczenie Usługobiorcy polega na zapłacie ceny abonamentu za dany Pakiet Narzędzia PostVue, chyba że abonament – przez określony okres czasu – jest nieodpłatny, tj. w darmowym okresie próbnym.
 14. Udostępnienie Usługobiorcy panelu PostVue nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Usługodawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Usługobiorca nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego (tj. zapłaty).
 15. Porozumiewanie się z Użytkownikiem oraz osobą zainteresowaną Usługą będzie następować z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, które zostały podane w rozdziale I pkt 2.
 16. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych (art. 471 Kodeksu cywilnego) przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu, przy czym jego odpowiedzialność jest ograniczona, we wszystkich przypadkach, do całkowitej kwoty odpowiadającej dwukrotności ceny zamówionego/obowiązującego abonamentu, i wyłącznie do przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej, ani z przyczyn, których nie mógł przewidzieć.
 17. Regulamin określa również zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną, rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 18. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy (abonenckiej) na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 20. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Narzędzia PostVue z przyczyn technicznych/konserwacyjnych. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Usługobiorca ma prawo do przedłużenia ważności okresu abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna, przy czym nie dotyczy to darmowego okresu próbnego.

III. WARUNKI PAKIETÓW

 1. Narzędzie PostVue jest dostępne w następujących pakietach:
  1. pakiet „FREE”;
  2. pakiet „BASIC”;
  3. pakiet „PREMIUM”;
  4. pakiet „PRO”.
 2. Warunki i sposób korzystania z danego Pakietu, w tym określenie:
  1. ilości Źródeł danych;
  2. ilości kolorów, sposobów wizualnej modyfikacji Narzędzia PostVue, został określony w Serwisie internetowym w części pt. Centrum Pomocy – Pakiety.
 3. Usługodawca wskazuje, iż przedmiotem abonamentu jest Narzędzie PostVue – mechanizm informatyczny umożliwiający Usługobiorcy wyszukiwanie i wyświetlanie treści pochodzące z dostępnych publicznie treści udostępnianych w ramach kont użytkowników (w tym osób trzecich) portali społecznościowych, dostępnych w ramach Narzędzia PostVue, w panelu PostVue lub na stronie internetowej Usługobiorcy – na jego własny użytek. Usługodawca nie ma wpływu na wynik wyszukiwania Usługobiorcy (np. wystąpienie kilku kont społecznościowych, które utożsamiają się z kontem oficjalnym) oraz treści wyświetlane (m.in. udostępniane/rozpowszechniane) przez Użytkownika na jego stronie internetowej lub w panelu PostVue. Usługobiorca zobowiązuje się szanować i nie naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawo prasowe, ect.) osób trzecich w związku z wyświetlana przez siebie treścią za pośrednictwem Narzędzia PostVue. Naruszenie przedmiotowego postanowienia stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy abonenckiej przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym z winy Usługobiorcy.
 4. Za wszelkie naruszenia praw osób trzecich związane z treścią wyświetlaną publicznie (udostępnianą) przez Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi podmiot udostępniający daną treść, tj. Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności – w przypadku uzyskania informacji przez Usługodawcę o naruszenie praw osób trzecich przez Usługobiorcę (bezpośrednio lub pośrednio) w związku z wykorzystaniem Narzędzia PostVue Usługodawca może zablokować funkcjonalność Narzędzia PostVue Usługobiorcy – do czasu zaniechania naruszeń – z zachowaniem prawa Usługodawcy do pełnego wynagrodzenia za okres zablokowania Narzędzia PostVue.
 5. Usługobiorca zapewnia, iż zapoznał się z treścią polityk prywatności i regulaminów portali społecznościowych oraz stron internetowych, z których pochodzić mają Źródła danych (oraz zobowiązuje się do zapoznania się z ich zmianami, jeżeli takie zmiany nastąpią), w tym w zakresie korzystania i udostępniania treści pochodzących z tych portali oraz stron i zobowiązuje się je każdorazowo przestrzegać (również pod dokonanych zmianach). Za wszelkie naruszenia postanowień tych regulaminów i polityk prywatności wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 6. Usługobiorca zapewnia, iż jest świadom, iż świadczenie Usługodawcy wyraża się w wyłącznie na przekazaniu mu na mocy abonamentu mechanizmu informatycznego umożliwiającego Usługobiorcy wyszukiwanie i wyświetlanie treści pochodzące z dostępnych publicznie treści udostępnianych w ramach kont użytkowników (w tym osób trzecich) portali społecznościowych, dostępnych w ramach Narzędzia PostVue, oraz stron internetowych – na stronie internetowej Usługobiorcy lub w panelu Narzędzia PostVue, na jego własny użytek. Działania związane m. in. z wyszukiwaniem danych kont społecznościowych i wyświetlaniem treści na stronie internetowej Usługobiorcy leżą w gestii Usługobiorcy – Usługodawca nie ma to żadnego wpływu. Powyższe jest równoznaczne z tym, iż Usługodawca z uwagi na brak jakiegokolwiek wpływu na treść wyświetlaną przez Usługobiorcę nie ponosi odpowiedzialności za tę treść (za działania/zaniechania Usługobiorcy). Zaleca się, aby udostępniać publicznie wyłącznie treści, co do których Usługobiorcy przysługują prawa to umożliwiające. Innymi słowy, Usługodawca w ramach abonamentu udostępnia mechanizm informatyczny (narzędzie), którego wykorzystanie jest wyłącznie zależne od działania Usługobiorcy jak i dalszego działania portali społecznościowych i stron internetowych, z których pochodzą Źródła danych. Działanie funkcjonalności Narzędzia PostVue jest uzależnione od działania portali społecznościowych oraz stron internetowych – w przypadku ich chwilowych przerw w działaniu, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Wskazuje się, iż Narzędzie PostVue, w tym zakresie nie będzie pozwalało na wyszukiwanie i wyświetlanie treści z takiego portalu społecznościowego/strony internetowej. W przypadku wystąpienia trwałej niedostępności danego serwisu społecznościowego w ramach Aplikacji – Usługobiorca uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy abonenckiej z miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 7. Praw wynikających z abonamentu nie można zbyć (przelać) na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Usługodawca może zablokować funkcjonalność Narzędzia PostVue w darmowym okresie próbnym danemu Usługobiorcy, w przypadku gdy Usługobiorca ten naruszy postanowienia Regulaminu lub istnieć będą uzasadnione podejrzenia, że do naruszenia doszło (np. w sposób nieuprawniony korzysta z niedozwolonej ilości darmowych okresów próbnych Narzędzia PostVue). W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy poza uzasadnionym wnioskiem o przywrócenie dostępu do Narzędzia PostVue w darmowym okresie próbnym.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do podawania Usługodawcy swoich danych zgodnie z prawdą, pełnych i aktualnych. Ponadto zobowiązuje się dochować szczególnie należytej staranności w zakresie poufności hasła dostępu do panelu Narzędzia PostVue.
 10. Podmiot, z którym została rozwiązana umowa abonencka z uwagi na naruszenie Regulaminu (w tym m.in. naruszenie praw osób trzecich) może korzystać z Narzędzia PostVue wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy.
 11. Usługobiorca nie może korzystać z Narzędzia PostVue w sposób niezgodny z prawem (m.in. do popełnienia przestępstwa).

IV. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Usługodawca umożliwia następujące formy płatności za abonamenty Narzędzia PostVue:
  1. przelew bankowy on-line poprzez serwis transakcyjny PayU.pl;
  2. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata – przelew tradycyjny).
 2. Celem uniknięcia opóźnień w księgowaniu oraz prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia – w przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w ust. 2 lit. „b”.
 3. Aktywacja płatnej wersji Narzędzia PostVue nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty za zamówienie.

V. CENA NARZĘDZIA POSTVUE

 1. Cena Narzędzia PostVue została podana w Serwisie internetowym w części zatytułowanej „Cennik”.
 2. Podana cena Narzędzia PostVue dotyczy 1 (jednego) abonamentu na jednym stanowisku Przedsiębiorcy.

VI. KOSZTY DOSTAWY

Z uwagi na to, iż przedmiot umowy abonenckiej będzie udostępniany za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem panel.postvue.pl – Usługobiorca nie będzie ponosił kosztów jego dostawy.

VII. KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA POSTVUE W SPOSÓB SPRZECZNY Z REGULAMINEM

W przypadku korzystania z Narzędzia PostVue przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z Regulaminem (np. poprzez faktyczne wykorzystywanie większej ilości niż dozwolona Pakietu FREE Narzędzia PostVue przez Przedsiębiorcę) Usługobiorca zobowiązany będzie do zapłaty Usługodawcy za korzystanie z Narzędzia PostVue w sposób sprzeczny z Regulaminem – zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem. Opłata zostanie naliczona przez Usługodawcę za okres od początku korzystania przez Usługobiorcę z Narzędzia PostVue w sposób niezgodny z Regulaminem do momentu zaprzestania naruszeń ze strony Usługobiorcy w wysokości trzykrotności ceny abonamentu Pakietu PREMIUM za każdy rozpoczynający się miesiąc naruszenia w stosunku do jednego pakietu abonenckiego. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty powyższej kary umownej w terminie siedmiu dni od momentu wezwania go do zapłaty tej kwoty.

VIII. WARUNKI REKLAMACJI UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (USŁUGI)

 1. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 Kodeksu cywilnego).
 2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca zwraca się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zawarcie Umowy abonenckiej (lub numeru i rodzaju abonamentu/e-maila), złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji na adres Usługodawcy wskazany w rozdziale I pkt 3.
 3. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona, przy czym zawsze to może być forma elektroniczna (e-mail). Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa. W przypadku wadliwości przedmiotu abonamentu zostanie on naprawiony, a w przypadku niemożliwości jego naprawy cena zostanie zwrócona w odpowiedniej części zgodnie z zasadą proporcjonalności (proporcji).
 4. Czas na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi czternaście dni od momentu jej prawidłowego zgłoszenia.

IX. WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę abonencką wyłącznie z ważnych przyczyn z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym w przypadku umów abonenckich zawartych na okres jednego miesiąca kalendarzowego okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, liczone od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę abonencką, w każdym przypadku, z czternastodniowym okresem wypowiedzenia.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę abonencką z ważnej przyczyny ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Powyższe postanowienia ust. 1-3 nie ograniczają innych uprawnień Stron do rozwiązania umowy na mocy niniejszego Regulaminu.

X. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługobiorca może korzystać z Narzędzia PostVue, po zawarciu Umowy abonenckiej i po spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa poniżej.
 2. Warunkiem prawidłowego korzystania z Narzędzia PostVue jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego, posiadającego stały dostęp do Internetu, i spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne (przeglądarki):
  1. Firefox 3.0 lub wyższa
  2. Chrome 2.0 lub wyższa
  3. Internet Explorer 9 lub wyższa
  4. Edge dowolna wersja
  5. Opera 10 lub wyższa
  6. Safari 4 lub wyższa
 3. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie na potrzeby związane z realizacją umowy zawartej na odległość.
 2. Administrator odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia jej oferty zawarcia umowy na odległość.
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa
  w niniejszym regulaminie jest niezbędne dla realizacji umowy.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych do Usługodawcy na adres podany w rozdziale I.
 6. Usługobiorca jest administratorem danych przez niego przetwarzanych w związku z wykorzystaniem Narzędzia PostVue – wobec tego Usługobiorca zobowiązany jest do ich przetwarzania zgodnie
  z przepisami prawa (w tym przetwarzania danych w celu zgodnym z prawem z zachowaniem odpowiednich środków ich przetwarzania), w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich oraz w sposób nieszkodzący – nienaruszający dobrej renomy – marce Narzędzia Postvue.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów wynikających lub związanych z umową zawartą na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w tym na wypadek odstąpienia od umowy, zostaje poddane Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa (Rzeczpospolita Polska).
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Usługobiorcę przy wykorzystaniu przez niego Narzędzia PostVue, a także za treści uzyskane przez Usługobiorcę w związku z wykorzystaniem Narzędzia PostVue.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczonej usługi drogą elektroniczną zgodnie
  z rozdziałem trzecim ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną.
 6. Usługodawca może wykonywać swoje zobowiązania za pośrednictwem osób trzecich.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Cennika, lub zakresu Pakietu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu, Cennika lub zakresu Pakietu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Serwisu internetowego.
  W przypadku niewyrażenia zgody na treść nowego postanowienia mniej korzystnego dla Usługobiorcy niż poprzednie postanowienie – Usługobiorca powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie (brak oświadczenia o niewyrażeniu zgody na treść nowego postanowienia stanowi jego pełną akceptację) w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  – takie oświadczenie o braku zgody skutkować będzie rozwiązaniem umowy abonenckiej, na dotychczasowym warunkach, w terminie miesięcznym, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że okres ważności abonamentu upłynie przed tym terminem. Data wejścia w życie nowego postanowienia będzie wskazana w Serwisie internetowym w zakładce dotyczącej historii zmian/modyfikacji Narzędzia PostVue. Zmiany zakresu Usług Pakietu służyć będę poprawie jego funkcjonalności.
 8. Niniejszy Regulamin nie dotyczy warunków zawierania umów z konsumentami.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017.

 

Regulamin w formacie PDF